Ottawa

The G20 promotes aid through entrepreneurship