World

He's a hero to U.S. soldiers. Will the U.S. let him return home?