Ottawa

The making of Ottawa’s ‘Obama Cookie,’ a POTUS treat