Ottawa

On the applicability of Tony Blair analogies