Ottawa

Plain as the Nanos on your face (39/24/19/9/8)