Ottawa

According to senior Liberal strategist Ryan Sparrow …